Законът за управление на Етажна Собственост е първото по рода си законодателство в България, което се занимава с уреждането на правата, задълженията и отношенията на собственици, наематели и ползватели на Етажна Собственост. Законът за управление на Етажна Собственост дава правно основание за предприемане на действия при възникване на конфликти, както и при неизпълнение на задълженията.

 

Въвеждане на Закона за управление на Етажна Собственост

Законът за управление на Етажна Собственост е приет и обнародван и влиза в сила на 1 май 2009 година, като от тогава има общо 9 промени в неговата структура и текстове, като последната е обнародвана в Държавен вестник на 7 юни 2016 година. Основната цел на Закона за управление на Етажна Собственост е уреждането на управлението на общите части на Етажната Собственост, както и правата и задълженията на собствениците в техните имоти и общи за сградата части.

 

Кога се прилага Законът за управление на Етажна Собственост?

Законът за управление на Етажна Собственост се прилага за управлението на общите части от сградата, които са собственост на Етажната Собственост, в този смисъл това са етажите и самите единици – апартаменти, студиа, магазини, офиси и други. За да бъде това твърдение правилно и в съответствие на Закона за управление на Етажна Собственост трябва единиците да са собственост на различни физически или юридически лица.

 

Изключения на Закона за управление на Етажна Собственост

Съществуват изключение, при което Законът за управление на Етажната Собственост не се прилага. То е записано в самия Закон за управление на Етажната Собственост, в чл. 3. Този член е една от големите промени в закона, приети още през 2011 година. Според него: „За управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32 от Закона за собствеността.“ Тези три члена от Закона за собствеността всъщност определят отношения за съсобственост.

 

Законът за управление на Етажна Собственост – преди и след 2011 година

Според експерти-юристи, Законът за управление на Етажна Собственост има два „периода“ – приемането му през 2009 година и след измененията от 2011 година.

            Законът за управление на Етажна Собственост – преди 2011 година

Преди приемането изобщо на Закона за управление на Етажна Собственост, за разрешаване на спорове на Етажната Собственост е използвана съдебна практика и са прилагани правилата на съсобственост, записани в Закона за собствеността и отбелязани в горния параграф. С измененията от 2011 година, Законът за управление на Етажна Собственост не само потвърждава използваната съдебна практика, но и разширява полето на прилагане на регламентите – правилата на съсобственост да продължат да се прилагат и що се отнася до сгради в режим на Етажна Собственост, при които собствениците на етаж са трима.

            Законът за управление на Етажна Собственост – след 2011 година

Приетите промени в Закона за управление на Етажна Собственост през 2011 година засягат и формата и условията на управление на Етажната Собственост. Ако до 2011 година собствениците на Етажна Собственост трябваше да избират между двете форми на управление – Общо Събрание или Сдружение на собствениците и избраният метод трябваше да се регистрира в общината, то след измененията в Закона за управлението на Етажна Собственост собствениците могат да комбинират и двете форми на управление. Това е отбелязано в чл. 9 от Закона за управление на Етажна Собственост с добавянето на съюза „и“ към „или“.

Закон за управление на Етажна Собственост – Изменения във формата на управление

Това изменение на Закона за управление на Етажна Собственост е важно именно заради възможността част от собствениците на Етажна Собственост да учредят сдружение на собствениците. Според Закона за управление на Етажна Собственост, за учредяване на сдружение на собствениците са нужни собствениците на минимум 67% от идеалните части от общите части на Етажната Собственост. Този член от Закона за управление на Етажна Собственост две възможности – учредяване на сдружение на всички собственици или само на собственици, които притежават минимум 67% от идеалните части от общите части.

            Закон за управление на Етажна Собственост – сдружение на всички собственици

Според чл. 33 от Закона за управление на Етажна Собственост, ако се учреди сдружение на всички собственици, то тогава правомощията и функциите му напълно припокриват тези на Общото Събрание, като лицата, избрани за управителен съвет (управител), касиер и контролен съвет (контрольор) на сдружението на собствениците ще поемат задълженията на същите длъжности на Общото Събрание.

            Закон за управление на Етажна Собственост – сдружение на част от собствениците

Законът за управление на Етажна Собственост предвижда и сдружение на собствениците, в което участват представители на най-малко 67% от идеалните части от общите части. Към този член от Закона за управление на Етажна Собственост спадат и сдруженията на собствениците, които са учредени от всички собственици на Етажна Собственост, но в последствие някой е решил да се оттегли. Ако процентът на идеалните части от общите части падне под 67, то тогава сдружението на собствениците автоматично прекратява съществуването си по чл. 36, ал.1 т.4 от Закона за управление на Етажна Собственост.

 

Ползи от Закона за управление на Етажна Собственост

Закон за управление на Етажна Собственост – ред и яснота

Законът за управление на Етажна Собственост, заедно с всички негови изменения и допълнения създават нормативната база за регулиране на отношенията в Етажната Собственост и внасят яснота, ред и контрол в досега нерегламентирани среди. Законът за управление на Етажна Собственост е изключително важна законодателна инициатива в България, защото създава предпоставки за облагородяване и опазване на всички Етажни Собствености, както и лесното разрешаване на конфликти от различни естества. Законът за управление на Етажна Собственост промотира отговорното и успешно управление на Етажната Собственост, като превръща благоприятни практики, като редовни Общи събрания и органи за контрол в Етажната Собственост в задължителни за всички жилищни сгради в страната.

Закон за управление на Етажна Собственост – такси и ремонтни дейности

Законът за управление на Етажна Собственост предвижда създаването на специален фонд за ремонтни дейности, известен още като фонд „Ремонт и обновяване“, чиято такса трябва да бъде заплащана от всички собственици на Етажна Собственост. Вноските по него са определени в чл. 6 от Закона за управление на Етажна Собственост, където е записано, че таксите се определят съразмерно с притежаваните идеални части. Измененията от 2011 година, с последващи редакции от 2016, в Закона за управление на Етажна Собственост позволява на сдружението на собствениците да кандидатства за усвояване на средства с цел основен ремонт и/или основно обновяване по различни канали – Европейски фондове и програми, от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и още много други.

 

Последни промени в Закона за управление на Етажна Собственост

Последните промени в Закона за управлението на Етажната Собственост, приети през 2016 година, въведоха допълнителни задължения и ограничения към собствениците на Етажна Собственост. Сред ключовите нововъведения в Закона за управление на Етажната Собственост е забраната за самостоятелно саниране на само един апартамент, известно още като „саниране на парче“, както и въвеждането на глоба при неизпълнение на наложителни ремонти по Етажната Собственост.

 

Нуждата от познаване на Закона за управление на Етажна Собственост

Познаването на Закона за управление на Етажната Собственост е задължително за всеки собственик на Етажна Собственост, за да може той да бъде запознат с правата си и произтичащите от тях задължение. Въвеждането на Закона за управление на Етажна Собственост е изключително полезно, но създава трудности за собственици, които не разполагат с достатъчно време за да изпълняват своите задължения към Етажната Собственост. Именно затова, Законът за управление на Етажната Собственост предвижда възможността за наемане на професионална фирма, която да се занимава с управлението на Етажна Собственост. Това са професионалните домоуправители.

 

Фирми за професионално управление на Етажна Собственост

През последните години продължава да се наблюдава тенденция за повишаване на търсенето и предлагане на професионални услуги за управление на Етажна Собственост, като много често тяхната нужда се свързва с появата на Закона за управление на Етажна Собственост. Всички права и задължения, които Законът за управление на Етажна Собственост поражда, понякога са непосилни за собствениците на Етажна Собственост по редица причини – липса на време, желание, трайно отсъствие и други. А това, според Закона за управление на Етажна Собственост, може да им донесе допълнителни глоби и главоболия. Именно затова много домакинства и Етажни Собственици започнаха да търсят и използват услугите на професионалните домоуправители, защото те са запознати в детайли със Закона за управление на Етажна Собственост.

 

Избиране на професионален домоуправител според Закона за управление на Етажна Собственост

В Закона за управление на Етажна Собственост е определена процедура за възлагане на задълженията на собствениците на Етажна Собственост на физически или юридически лица. Според Закона за управление на Етажна Собственост, това се случва след разглеждане от Общото събрание и гласуване. Закона за управление на Етажна Собственост гласи, че по време на гласуването фирмата, предлагаща услугата професионален домоуправител, трябва да получи одобрение от собствениците на поне 67% от идеалните части от общите части на Етажната Собственост. Според Закона за управление на Етажна Собственост, ако на събранието предложението не получи нужната подкрепа, то събранието се отлага с 1 час, като на второто събрание трябва да участват собственици на 33% от общите части в сградата.

            Период на наемане според Закона за управление на Етажна Собственост

Според Закона за управление на Етажна Собственост, избраната фирма – професионален домоуправител, може да бъде наета за период от 2 години и да изпълнява задълженията на управителния съвет (управителя). Периодът е фиксиран в Закона за управление на Етажна Собственост на 2 години за да съвпада с този на управителен съвет (управител), избран измежду собствениците, наемателите и ползвателите на Етажна Собственост.

 

Предимства на фирмите за управление на Етажна Собственост при изпълнението на Закона за управление на Етажна Собственост

Фирмите, които професионално се занимават с управление на Етажна Собственост могат да Ви предоставят компетентни съвети и информация, в съответствие със Закона за управление на Етажната Собственост. Те са запознати с разпоредбите, както и измененията в Закона за управление на Етажна Собственост и могат ефективно да Ви помогнат в изпълняването на Вашите задължения към Етажната Собственост. Често фирмите, които предлагат управление на Етажна Собственост, действат като медиатори и помагат за успешното разрешаване на междусъседски спорове, с помощта на Закона за управление на Етажната Собственост.

            Детайлни познания на Закона за управление на Етажната Собственост

Професионалният домоуправител предлага редица предимства, защото той е запознат със Закона за управление на Етажна Собственост и всички нормативни актове, свързани с управлението на Етажна Собственост, и редовно следи техните промени или изменения. Той е запознат със Закона за управление на Етажна Собственост, различните нормативни изисквания и техните промени, които касаят Вашата Етажна Собственост. Макар привидно да изглежда, че единствено Законът за управление на Етажна Собственост регулира отношенията между собственици, ползватели и наематели, това не е съвсем правилно. Като всяка една материя, управлението на Етажна Собственост е комплекс от фактори, включително Законът за управление на Етажна Собственост, които внимателно трябва да се следят и прилагат.

            Облекчения на задълженията, породени от Закона за управление на Етажната Собственост

Липсата на време от страна на собствениците, ниското желание да поемат допълнителни задължения и факта, че не познават достатъчно добре Закона за управление на Етажна Собственост, са част от причините да изберат професионален домоуправител. Освен това, те често не се запознават в детайли със Закона за управление на Етажна Собственост и останалото законодателство, а това може да доведе до различни главоболия. Именно затова, ние от Вход Мениджър ООД искаме да Ви помогнем, както в тълкуването на Закона за управление на Етажна Собственост, така и в неговото изпълнение и правилно прилагане.

 

Услугите на Вход Мениджър ООД – компетентност в Закона за управление на Етажна Собственост

За разлика от останалите фирми за управление на Етажна Собственост, Вход Мениджър ООД Ви предлага за Вас да работи не един човек, а няколко екипа, които са запознати със Закона за управление на Етажна Собственост. Ние не вярваме в хората, които разбират от всичко, защото знаем колко е трудно един човек да знае едновременно Закона за управление на Етажна Собственост и да е способен компетентно да извърши определена ремонтна дейност.

            Специалистите на Вход Мениджър ООД

Именно затова, ние Ви предлагаме екип от специалисти, които да Ви предлагат компетентни предложения за Вашата Етажна Собственосъ, като се оповават на Закона за управление на Етажна Собственост. С помощта на Закона за управление на Етажната Собственост, ние можем да Ви помогнем в ефективното разрешаване на различни проблеми на Етажната Собственост. Доверете се на нашия екип за най-качественото управлението на Вашата Етажна Собственост и изпълнение на Вашите задължения, породени от Закона за управление на Етажна Собственост.

Въвеждане на Закона за управление на Етажна Собственост
Кога се прилага Законът за управление на Етажна Собственост?
Изключения на Закона за управление на Етажна Собственост
Законът за управление на Етажна Собственост – преди и след 2011 година
Ползи от Закона за управление на Етажна Собственост
Последни промени в Закона за управление на Етажна Собственост
Нуждата от познаване на Закона за управление на Етажна Собственост
Фирми за професионално управление на Етажна Собственост
Избиране на професионален домоуправител според Закона за управление на Етажна Собственост
Предимства на фирмите за управление на Етажна Собственост при изпълнението на Закона за управление на Етажна Собственост
Услугите на Вход Мениджър ООД – компетентност в Закона за управление на Етажна Собственост