Управление на Етажна Собственост е процес.

Който включва установяването и проследяването на ползването и поддържането на общите части от всички собственици, ползватели и наематели в Етажната собственост.

В управлението на Етажната собственост се включва и контрола и прилагането на правилника за вътрешния ред в сградата, приет от Общото събрание. Всички права и задължения на собственици, ползватели и наематели, както и органите на управление на Етажната Собственост. И детайлите около тяхното избиране и функциониране са записани в Закона за управление на Етажната Собственост.

Закон за управление на ЕС

Законът за управление на Етажната Собственост. Е първият по рода си закон, които определя отношенията в управлението на общите части на сградата, както и органите и начинът на управление на Етажната Собственост. Заедно със Закона за собствеността, Законът за управление на Етажната Собственост. Изчерпателно изброява и обяснява всички права и задължения на собствениците на Етажна Собственост. Основните форми на ЕС са записани в чл. 9 от Закона за управление на Етажна Собственост и това са сдружението на собствениците в сградата и/или общо събрание.

Сдружение на собствениците за управление на Етажната Собственост

Детайлите около сдружението на собствениците, са описани в раздел III от Закона за ЕС. Сдружението на собствениците представлява юридическо лице и сформирането му се извършва само при изразено желание от страна на собствениците. Сдружението на собствениците, като форма на управление на Етажна Собственост. Трябва да има определена цел, която често е кандидатстване за финансиране на различни ремонтни дейности. Саниране и други от Европейски фондове, държавен или общински бюджет, безвъзмездни помощи и други. Сдружението на собствениците може да се занимава с управлението на Етажната Собственост. Както само на един вход, така и на цялата сграда. Според чл. 25, ал. 3 от Закона за управление на Етажната Собственост. Сдружението на собствениците може да бъде създадено от собственици, които представляват най-малко 67% от идеалните части от общите части на Етажната Собственост.

Общо събрание за управление на Етажната Собственост

Освен сдружението на собствениците, като форма на управление  в чл. 9 от Закона за управление на Етажната Собственост е записано и Общото събрание. Заедно с управителният съвет или управител, те са основните органи за управление на Етажна Собственост. В общото събрание участват всички собственици или ползватели, освен ако някои от тях не може да участва. В този случай, той може да упълномощи пълнолетен член от домакинството. Който е записан в книгата на Етажната Собственост, или друг собственик на Етажна Собственост. Упълномощаването може да бъде извършено както писмено, така и устно, на предходното Общо събрание. Всички решения относно управлението на Етажната Собственост. Приети на Общото събрание са задължителни и трябва да се изпълняват от всички собственици, наематели и ползватели във входа.

Управителен съвет управител

Управителният съвет или управителят е другият орган за ЕС. В закона за управление на Етажната Собственост е записан като „изпълнителният орган на Етажната Собственост“. Според чл. 5 от закона, всички членове на управителния съвет могат да бъдат собственици и ползватели. Но освен тях, с решение на Общото събрание може да бъде избрана фирма, която да се занимава професионално с управлението на Етажната собственост.

Разходи и ремонтни дейности като управление на Етажна собственост

Управлението на Етажна Собственост изисква определени средства, независимо дали се извършва от управителния съвет или от професионална фирма. Всички разходи, които са нужни за използването и управлението на Етажната Собственост. Те са разделени по равно между всички собственици, ползватели и наематели в определен вход. За всички разходи по управлението на Етажната собственост, като ремонтни дейности, реновиране и преустройство на общите части. Общото събрание на собствениците трябва да приеме решение. Съответно, ако има прието решение и се пристъпи към изпълнение на определените дейности, всички разходи по ремонта и управлението на Етажната собственост отново се разпределят между всички собственици. Съразмерно с размера на идеалните площи, които притежават.

Изключения

Като всяко едно правило и тук има определени изключения за собственици на Етажна Собственост. Те могат да бъдат освободени от задължението за заплащат такси и разходи за управлението на Етажната Собственост ако собственикът, наемателят или ползвателят на даденото жилище прекарват по-малко от 30 календарни дни за цялата година. Освен това, от заплащане на такси за управление на Етажната Собственост са освободени и членовете на домакинството под 6 годишна възраст.

Задължения на собствениците относно управлението на Етажна Собственост

В Закона за управление на Етажната Собственост са описани всички задължения на ползватели, наематели и собственици към Етажната Собственост. Основните задължения, свързани с управлението на Етажната Собственост са, че всички наематели, ползватели и собственици не трябва да пречат на използването на общите части в сградата от други собственици. Те нямат право да ги заемат и да ги преотстъпват. Освен това всички собственици, наематели и ползватели трябва да изпълняват всички решения, приети от Общото събрание, свързани с управлението на Етажна Собственост, както и да спазват вътрешния правилник на сградата, приет от Общото събрание.

Избиране на професионална фирма за управление на Етажната Собственост

По желание на собствениците на Етажна Собственост. На Общото събрание може да бъде предложена и избрана професионална фирма за управление на Етажна Собственост, която да извършва дейностите на управителния съвет (управителя). Решението за нейното наемане трябва да бъде прието с подкрепа на собствениците на Етажна собственост, с площ най-малко 50% от идеалните части. За да се упълномощи фирмата за управление на Етажната Собственост. Трябва да бъде подписан договор между упълномощено лице от сдружението и съответния изпълнител.

Какво означава „професионален домоуправител“ или фирма за ЕС?

Фирмите за управление на Етажна Собственост започваха да набират популярност в България през последните години. Основната им задача е да предоставят на собствениците, ползвателите и наемателите във входа услуги, които се занимават с вътрешното управление на Етажна Собственост. Основната задача на всички фирми, които предлагат услуги в тази област, е да поемат задълженията на всички собственици, наематели и ползватели що се отнася до управлението на Етажна Собственост. В зависимост от фирмата варират и услугите, които се предлагат на всички клиенти, което дава възможност да се избере най-подходящия партньор за ЕС. Основните елементи, които се срещат в почти всички фирми за управление на Етажна Собственост, са именно административната и организационната част от управлението на Етажната Собственост, като се съобразяват със съществуващото законодателство, което регулира отношенията в сферата.

Какви са задълженията на фирмата за управление на Етажна Собственост?

Както казахме, услугите на различните фирми за ЕС варират спрямо тяхната политика. Важно е да се отбележи, че за разлика от домоуправителя, който често трябва да разбира от много и различни неща. Доста голяма част от фирмите за управление на Етажната Собственост Ви предлага екип от специалисти, компетентни в различни области на работа. По този начин можете да си гарантирате, че ще получите компетентна информация и съвет за всеки проблем, свързан с управлението на Етажна Собственост.

Фирми за управление на Етажна Собственост с назначен представител

Разбира се, можете да откриете и фирма за управление на Етажна Собственост, която да назначи за Вашия вход 1 представител, но това води със себе си различни неудобства и рискове. При тази ситуация, риска от злоупотреби, както и неудобства е много по-голям и може да доведе до загуби и щети на всички собственици на Етажна Собственост. Фирмите за управление на Етажна Собственост, които Ви предлагат назначен представител, често не могат да гарантират, че могат да предоставят компетентна информация по всички проблеми и казуси, свързани с управлението на Етажна Собственост и се получава отново ситуацията, подобна на домоуправител – „всичколог“.

Фирми за управление на ЕС с екипи от специалисти

Всички тези възможни казуси и рискове могат лесно да бъдат предотвратени с наемането на фирма за управление на Етажната Собственост, която Ви предлага централизирана структура и множество експерти в различните области на работа. По този начин си гарантирате не само безупречно управление на Етажната Собственост, но и сигурност срещу злоупотреби, както и конфиденциалност на цялата информация и документация, с която фирмата разполага. Все повече собственици на Етажна Собственост избират да прехвърлят задълженията си по управление на Етажната Собственост на професионални домоуправители заради множеството предимства, които екипите от професионалисти могат да предложат.

Как да изберем най-подходящата фирма за управление на Етажна Собственост?

С голямото предлагане на пазара, избирането на фирма за управление на Етажната Собственост. Става доста по-трудно и изисква проучване и запознаване с условията на всяка една фирма. Това е важно, за да можете да си гарантирате сигурност и условия, които удовлетворяват всички собственици на Етажната Собственост, както и да сте запознати с всички условия на работа на фирмата за управление на Етажна Собственост. Разрастването на търсенето на пазара често означава появата на фалшиви фирми. Които да предлагат услугите на професионалния домоуправител, но с много скрити уловки. Именно затова ние от Вход Мениджър ООД искаме да Ви помогнем в избирането на най-подходящата фирма за управление на Етажна Собственост, която да Ви осигури комфорт и сигурност. Събрали сме за вас някои от най-важните критерии и елементи, по които можете лесно и бързо да изберете Вашия партньор за управление на Етажна Собственост.

Начин на работа

Както вече споменахме, фирмите, предлагащи управление на Етажна Собственост имат различни структури и начини на работа. Ние от Вход Мениджър ООД Ви препоръчваме да се доверите на централизираната система на управление. Която Ви гарантира компетентни решения на различни казуси, свързани с управлението на Етажната Собственост. Както и сигурност, че няма да бъдете измамени или Ваши лични данни да бъдат откраднати. Въпреки че често собствениците смятат, че управлението на Етажна Собственост от само един назначен представител е по-удобно, в повечето случаи то се оказва много по-рисково за тях. Освен това, трудно може един човек да Ви гарантира максимална компетентност и адекватни услуги във всички сфери на управлението на Етажната Собственост.

Офис, който работи с клиенти

Важно е да знаете, че при нужда можете да се обърнете директно към Вашата фирма за управление на Етажна Собственост. Всяка фирма за управление на Етажна Собственост трябва да разполага с офис, който да работи с клиенти и да им предоставя нужната за тях информация, както и да им помогне с възникнал проблем. Това Ви позволява не само да получите информация, но и при нужда, да подадете молба, запитване, жалба и други документи, както и да Ви дава възможността да си заплатите на място месечната такса.

Презентация на предлаганите услуги

Често избирането на фирма за управление на Етажна Собственост се случва чрез препоръки и проучване в Интернет, но това не е достатъчно. За да научите какви услуги предлага съответната фирма, Вие трябва да се запознаете с тях и те да Ви представят своите пакети. По-големите фирми за управление на Етажна Собственост организират безплатна презентацията си в удобно за собствениците време, на място в самия вход. На самата среща, те ще Ви представят техните услуги и ще отговорят на всички Ваши въпроси. Ако се справят с Вашите запитвания, значи можете да се доверите, че могат да се справят с управлението на Етажна Собственост.

Договори

След избирането на фирма за управление на Етажна Собственост и се стигне до подписване на договор трябва да сте сигурни, че сте запознати с всички детайли около споразумението. Не забравяйте да попитате фирмата за управление на Етажна Собственост за сроковете на договора, както и клаузите, свързани с прекратяването му. Дългосрочният договор, който не предвижда лесна процедура и достъпни условия за прекратяването му може да бъде последният сигнал в процеса на избиране на фирма, която искате да наемете, а тя да цели да Ви подведе и измами.  Затова си отделете достатъчно време за да се запознаете предварително с договора. Качествените и лоялни фирми, като Вход Мениджър ООД, предлага на клиентите си възможността от лесно прекратяване на договора. Без такси и уловки.

Вход Мениджър ООД – доверената фирма за управление на Етажна Собственост

Вход Мениджър ООД може да Ви предостави сигурност, комфорт и компетентност при управление на Етажната Собственост. Нашият екип е изграден от професионалисти, които отговарят за различни сфери от управлението на Етажната Собственост. Само за няколко години, ние успяхме да се наложим като качествен и доверен партньор на над хиляда Етажни Собственост. А над 25 хиляди домакинства повериха на нас управлението на Етажната Собственост. Ние Ви предлагаме експерти, които предлагат услуги в ключови за управлението на Етажна Собственост области, като административна, техническа, юридическа, финансова и организационна.

Ние ще поемем всички грижи по управлението на Етажната Собственост.

И ще Ви гарантираме удобство и сигурност на изключително достъпни цени! Заявете Вашата безплатна презентация за да научите повече за Вход Мениджър ООД – професионалисти в управлението на Етажна Собственост.

Закон за управление на Етажната Собственост
Сдружение на собствениците за управление на Етажната Собственост
Общо събрание за управление на Етажната Собственост
Разходи и ремонтни дейности като управление на Етажна собственост
Задължения на собствениците относно управлението на Етажна Собственост
Избиране на професионална фирма за управление на Етажната Собственост
Какво означава „професионален домоуправител“ или фирма за управление на Етажна Собственост?
Какви са задълженията на фирмата за управление на Етажна Собственост?
Как да изберем най-подходящата фирма за ЕС?
Вход Мениджър ООД – доверената фирма за ЕС

Можете да се свържете с нас или да зададете своите въпроси и на фейсбук страницата ни.